Futuristic Factions Spawn [100x100] // 未来 // SCI FI // PVP // [提交至百度][查看百度是否已收录此帖]

5146 0
2022-11-26 23:08:39
显示全部楼层
生活圈制作
Futuristic Factions Spawn [100x100] // 未来 // SCI FI // PVP // HUB // 4 个门户 // HQ 和 CUSTOM

下载地址
提取码:i917
20
您未购买

人民币


未来派系生成
包括:
  • 一个 100x100 的未来派系生成物
笔记:
  • 出生点是 100x100
  • 包括大量开放空间以添加任何其他东西(板条箱、NPC、商店等)。
  • 文件压缩为 .zip
  • 包括单独的原理图
  • 非排他性
  • 1.8+ 支持
  • 不能转卖
更多图片:
byodYKE.png crKXT9N.png g50NtiH.png hs4AMTN.png Qo1JlmX.png qAmHf4O.png PxAmnF9.png L3ktiNy.png wiUPcx6.png YhLHS9B.png


手机扫码浏览