Realhome Spawn // DRAGON // FACTIONS // PVP // [提交至百度][查看百度是否已收录此帖]

5099 0
2022-10-9 23:35:39
显示全部楼层
生活圈制作
Realhome Spawn // DRAGON // FACTIONS // PVP // CUSTOM AND HQ HUB & LOBBY // CASTLE // EPIC!!

下载地址
提取码:mn2x
20
您未购买

人民币


Realhome Spawn
为您的服务器生成良好的氛围!尺寸 200x200。大小合适,与任何经典服务器完美结合,里面有你需要的一切。
这张地图包括:一个出生点、市场、大门户、6个nps地点、3个捐赠地点、附魔和修理地点、信息地点、额外建筑物。

1588403946205.png 1588403952749.png 1588403958280.png 1588403964815.png 1588403971674.png


手机扫码浏览